Organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

Generalitati

Procesul de verificare a Rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera,  a Rapoartelor cu Date de referință si a Planului Metodologiei de monitorizare (MMP) intocmite de catre operator, in scopul alocarii cu titlu gratuit sau a Rapoartelor  operatorului de  ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate a subinstalatiilor in perioada 2021-2030, constituie un instrument eficient și fiabil în sprijinul procedurilor de control al calității și de asigurare a calității, furnizând informații pe care un operator să le poată folosi pentru a-și îmbunătăți performanța în ceea ce privește monitorizarea și raportarea emisiilor.

Procesul de verificare a Rapoartelor operatorului, se desfasoara in cadrul sistemului UE de comercializare a emisiilor, cu scopul emiterii unui Raport de verificare si de a confirma cu un nivel de asigurare rezonabila, respectarea conformitatii cu cerinţele de monitorizare aprobate de Autoritatea Competenta in Planul de monitorizare si raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră PM), Planul Metodologiei de monitorizare (MMP),  Autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera precum si cu cerintele din Regulamentului UE privind monitorizarea si raportarea.

Fiabilitatea verificării

Utilizatorii trebuie să poată avea încredere într-un RM, verificat, care trebuie să reprezinte cu fidelitate ceea ce pretinde că reprezintă sau ceea ce se poate estima, în mod rezonabil, că ar trebui să reprezinte.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ pentru Procesul de verificare

SR EN ISO 14065:2021 Gaze cu efect de sera. Cerinte pentru organismele care efectueaza validarea si verificarea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizarea in acreditare sau alte forme de recunoastere.

SR ISO 14064-3:2019 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020

Hotărare a Guvernului nr. 780 din 14/06/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;

IAF MD 6:2014 Document Obligatoriu pentru aplicarea ISO 14065:2013.

EA-6/03 M:2022 Document EA pentru recunoasterea Verificatorilor in aplicarea Directivei EU ETS.

Ghiduri elaborare de catre Comisia europeana in scopul monitorizarii si verificarii;

Obligațiile generale ale verificatorului (membrii echipei de verificare):

Echipa de verificare efectuează verificarea și activitățile sale cu scopul de a furniza un Raport de verificare care să concluzioneze, cu o asigurare rezonabilă, că Raportul operatorului nu conține inexactități materiale.

Echipa de verificare planifică și efectuează verificarea cu scepticism profesional, recunoscând că pot exista circumstanțe în care informațiile din RM conțin inexactități materiale.

Echipa de verificare trebuie să realizeze verificarea în interes public, independent de operator și de autoritățile competente.

Pe parcursul verificării, Echipa de verificare  stabilește dacă:

 • Raportul operatorului este complet și îndeplinește cerințele prevăzute in actele administrative prevazute mai sus precum si la Regulamentele (UE) specific activitatii de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera si datelor de activitate.

Informațiile furnizate de un operator

 • AEGES a operatorului;
 • cea mai recentă versiune a PM , MMP al operatorului, precum și alte versiuni relevante ale PM/MMP
  aprobat de AC, inclusiv dovezi ale aprobării respective;
 • o descriere a activităților privind fluxul de date ale operatorului;
 • evaluarea riscurilor efectuată de operator și o schiță a sistemului general de control;
 • procedurile menționate în PM/MMP aprobat de AC, inclusiv procedurile corespunzătoare activităților privind fluxul de date și activităților de control;
 • Raportul operatorului cu anexe;
 • toată corespondența relevantă cu AC, în special informațiile referitoare la notificarea modificărilor aduse PM;
 • informații privind bazele de date și sursele de date utilizate în scopul monitorizării și raportării;
 • orice alte informații relevante necesare pentru planificarea și efectuarea verificării.

Procesul de verificare propriu -zis

Procesul de verificare constă în următoarele etape:

A. Solicitarea documentatiei

B. Evaluarea documentatiei

B.1. Analiză strategică

B.2. Analiza riscului

B.3. Planul de verificare

Vizita la fața locului

Vizita fizica pe amplasamentul instalatiei se realizeaza dupa acceptarea Planului de verificare de catre operator;

Într-unul sau mai multe momente oportune în cursul procesului de verificare, verificatorul efectuează o vizită la fața locului pentru a evalua funcționarea dispozitivelor de măsurare și a sistemelor de monitorizare, pentru a lua interviuri, pentru a colecta suficiente informații și dovezi care să-i permită să stabilească dacă raportul operatorului sau al operatorului de aeronave conține sau nu inexactități materiale.

Vizite virtuale la fața locului se efectueaza cand circumstanțe grave, extraordinare și imprevizibile, care nu se află sub controlul operatorului sau al operatorului de aeronave, împiedică verificatorul să efectueze o vizită fizică la fața locului și în cazul în care, în pofida tuturor eforturilor rezonabile depuse, aceste circumstanțe nu pot fi depășite.
Verificatorul poate decide, sub rezerva aprobării de către autoritatea competentă să efectueze o vizită virtuală la fața locului.
Verificatorul ia măsuri în vederea reducerii riscului de verificare la un nivel acceptabil pentru a obține o asigurare rezonabilă că raportul operatorului nu conține inexactități materiale.
O vizită fizică la fața locului a instalației se efectuează fără întârzieri nejustificate atunci cand situatia o permite.
Pentru aprobarea de catre autoritatea competenta a vizitei virtuale verificatorul respecta cerintele Art. 34 a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 asa cum a fost modificat și rectificat prin REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020.

Elaborarea Raportului de verificare

Raportul operatorului poate fi considerat satisfăcător doar dacă nu conține inexactități materiale în urma verificării.

Revizuirea procesului de verificare

In cazul în care s-a identificat o eroare în Raportul de verificare sau în raportul operatorului după ce OEC COV-INSPECT a înaintat Raportul de verificare către operator pentru a fi transmis mai departe AC, se procedeaza la evaluarea noilor informatii si in cazul in care acestea sunt de natura sa fie reconsiderata opinia OEC COV-INSPECT exprimata in RV, se reia intreg procesul de verificare in scopul revizuirii.

Se identifica in raport numarul si data reviziei.

In cazul în care este necesară efectuarea unei verificări asupra unui Raport de verificare verificat anterior de OEC COV-INSPECT, ca răspuns la reclamaţii sau informaţii descoperite ulterior emiterii unui Raport de verificare, trebuie:

 • anunţat clientul/parte responsabila, privind condiţiile în care se efectuează verificarea specială, respectiv revizuirea procesului de verificare;
 • se iau precauţii suplimentare la numirea echipei de verificare, dacă partea responsabilă nu poate obiecta.